ผลการสำรวจ
ผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน [795] คน


ผลการสำรวจข้อมูลทั่วไป
รายการ จำนวน %
1.เพศ
ชาย
หญิง
324
471
40.75
59.25
2.อายุ
ผู้สูงอายุวัยต้น(60-69 ปี)
ผู้สูงอายุวัยกลาง(70-79 ปี)
ผู้สูงอายุวัยปลาย(80 ปีขึ้นไป)