Choose Skin

สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด
รุ่นที่ จำนวนแรกเข้า สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ดูรายชื่อ
1 1 100
1 60 44 73.33
10 112 96 85.71
14 105 1 0.95
2 57 53 92.98
3 61 61 100
4 60 53 88.33
5 80 79 98.75
6 80 73 91.25
7 82 77 93.9
8 111 94 84.68
9 112 101 90.18

ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 04-10-2022