Choose Skinโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ลำดับ
ปีการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
1
2562
2562-001 กิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพ: ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค
สถานที่ ตำบลนาฝาย [ 30/06/2562 - 01/09/2562 ]
2
2562
2562-002 กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนนาฝาย
สถานที่ ตำบลนาฝาย [ 30/06/2562 - 01/09/2562 ]
3
2562
2562-003 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ
สถานที่ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสาร อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอภักดีชุมพล [ 02/01/2562 - 30/09/2562 ]
4
2562
2562-004 แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
สถานที่ โรงเรียนบ้านหนองโสมง ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ [ 24/01/2563 - 24/01/2563 ]
5
2561
2561-001 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กับงานบริการวิชาการ งานวิจัย
สถานที่ บ้านไทรงาม ตำบนนาเสียว [ 27/12/2561 - 27/12/2561 ]
6
2561
2561-002 โครงการบริการวิชาการแก่บุคลากรในวิชาชีพการพยาบาล (การพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยง)
สถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ [ 29/04/2562 - 03/05/2562 ]
7
2561
2561-003 โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบติการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่
สถานที่ โรงเรียนนาฝาย ตำบลนาฝาย [ 23/09/2561 - 23/09/2561 ]
8
2561
2561-004 โครงการหมอรำผีฟ้าภูมิปัญญาท้องถิน ในการเยียวยาจิตใจ
สถานที่ เทศบาลตำบลนาเสียว [ 17/01/2562 - 17/01/2562 ]
9
2561
2561-007 แผนงานจัดตั้งศูนย์และบริการวิชาการด้านสุขภาพชุมชนและท้องถิ่น
สถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ [ 01/10/2561 - 30/09/2562 ]
10
2561
2561-006 แผนงานด้านการสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่ร่วมกับสถาบันและหน่วยงานภายนอก
สถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ [ 01/10/2561 - 30/09/2562 ]
11
2561
2561-005 แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้การบริการวิชาการด้านสุขภาพชุมชน
สถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ [ 01/10/2561 - 30/09/2562 ]
12
2561
2561-008 โครงการสำรวจความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นต่อการรับบริการวิชาการจากคณะพยาบาลศาสตร์
สถานที่ คณะพยาบาลศษสตร์ [ 01/10/2561 - 30/09/2562 ]
13
2561
2561-009 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
สถานที่ ตำบลนาฝาย [ 01/10/2561 - 30/09/2562 ]
14
2560
0207022 โครงการสนับสนุนการผลิต ตำรา หนังสือ
15
2560
0500032 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
16
2560
0500034 โครงการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน
17
2560
0207024 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ งานวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
18
2560
0500036 โครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
19
2560
0500035 โครงการบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการด้านสุขภาพชุมชน
20
2560
0207023 โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพชุมชน
21
2559
0541156 โครงการพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยง "การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทร"
22
2559
4 โครงการบูรณาการวิชาการ
23
2559
5 โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพชุมชน
24
2559
6 โครงการบริการวิชาการบูรณาการการเรียนการสอน
25
2558
2558-002 โครงการบริการวิชาการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
26
2558
2558-003 กิจกรรมเยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพจิต และกิจกรรมเติมรอยยิ้มกลับคืนสู่สังคมในผู้ป่วยจิตเวช
27
2558
2558-004 โครงการสร้างผู้นำเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
28
2558
2558-005 โครงการพัฒนาความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัย3-5 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
29
2558
2558-006 กิจกรรมการให้ความรู้การปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
30
2558
2558-007 กิจกรรมการให้ health trip กระจายเสียงในสถานีวิทยุคลื่น 98.0 เมกะเฮิร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
31
2558
2558-008 กิจกรรมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
32
2558
2558-001 โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
33
2557
2557-001 บริการวิชาการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน
34
2557
2557-002 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558
35
2557
2557-003 โครงการเติมรอยยิ้มกลับคืนสู่สังคมในผู้ป่วยจิตเวช (บูรณาการร่วมกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)