Choose Skin


โครงการวิจัย/งานวิจัย
เผยแพร่ 98 เรื่อง/โครงการ
ลำดับ
ปีที่ตีพิมพ์
รายละเอียด
1
2564
กมลรัตน์ ทองสว่าง. (2564). : Factors Related to Happiness of Undergraduate Students of Chaiyaphum Rajabhat University In the 21st Century. The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 A Better Change in Higher Education for Future Economy วันที่ 6 – 7 May 2021 Princes Of Songkla University . ( ) . หน้า 486-493 . [ ดูรายละเอียด ]
2
2564
ทรัพย์ทวี หิรัญเกิด. ไพฑูรย์ วุฒิโส. เมวดี ศรีมงคล. (2564). ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารพยาบาลกองทับบก. 22 ( 1 ) . หน้า 478-487 .
3
2564
ทรัพย์ทวี หิรัญเกิด. อณัญญา ลาลุน. ธรณินทร์ คุณแขวน. (2564). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่มารับบริการโรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ . วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 22 ( 2 ) . หน้า 97-106 .
4
2564
กมลรัตน์ ทองสว่าง. (2564). ความสุขของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ . การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หัวข้อการจัดงาน "การวิจัยสร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal" วันที่ 8–9 กรกฎาคม 2564 . 13 ( 1 ) . หน้า 1097-1104 .
5
2564
ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์. (2564). ผลของการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกัน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 . วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. 13 ( 1 ) . หน้า 1-13 . [ ดูรายละเอียด ]
6
2563
สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน. (2563). การพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารพยาบาลทหารบก. 21 ( 3 ) . หน้า . [ ดูรายละเอียด ]
7
2563
กมลรัตน์ ทองสว่าง. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563. 12 ( 1 ) . หน้า 1203-1210 . [ ดูรายละเอียด ]
8
2563
สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน. (2563). การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุโดยชุมชนมี ส่วนร่วม ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี . Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University . 3 ( 1 ) . หน้า 25-36 . [ ดูรายละเอียด ]
9
2563
ยุวดี บุญเนาว์. ปาริชาต ญาตินิยม. (2563). การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง . วารสารพยาบาลทหารบก. 21 ( 1 ) . หน้า .
10
2563
ทรัพย์ทวี หิรัญเกิด. เมวดี ศรีมงคล. (2563). การศึกษาเปรียบเทียบพลังสุขภาพจิตก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติการพยาบาลการพยาบาลพื้นฐานครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นางสาวทรัพย์ทวี หิรัญเกิด , นางเมวดี ศรีมงคล. . 3 ( 1 ) . หน้า .
11
2562
นันทพร อ่อนชัย. บุปผา แก่นชัยภูมิ. อภิวรรณ ดวงมณี. สิริศักดิ์ อาจวิชัย. (2562). รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวแหว่งกลางสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดชัยภูมิ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 13 ( 32 ) . หน้า 261-277. . [ ดูรายละเอียด ]
12
2562
พรภัทรา แสนเหลา. ณัฐรัมภาพร ธนปิยวัฒน์. ศรีงามลักษณ์ ศรีปวริศร. (2562). การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในบริบทของชุมชนอิสาน. วารสารการพยาบาลและดูแลสุขภาพ. 37 ( 3 ) . หน้า 221-229 . [ ดูรายละเอียด ]
13
2562
พรภัทรา แสนเหลา. อณัญญา ลาลุน. (2562). การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเรื้อรังของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี. 2 ( 2 ) . หน้า 21-33 . [ ดูรายละเอียด ]
14
2562
ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง. ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์. อ้อยทิพย์ ประกอบชัย. ฐาติมา เพชรนุ้ย. (2562). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี. 27 ( 3 ) . หน้า 15-23 . [ ดูรายละเอียด ]
15
2562
ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย. ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง. (2562). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น . 7 ( 1 ) . หน้า 1-18 . [ ดูรายละเอียด ]
16
2562
อ้อยทิพย์ ประกอบชัย. ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์. ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง. เทพไทย โชติชัย. (2562). ความแข็งแกร่งในชีวิตและความเครียดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาจุฬาขอนแก่น. 6 ( 4 ) . หน้า . [ ดูรายละเอียด ]
17
2562
ภัททิรา ก้านทอง. ชัยณรงค์ เลขราบ. ฐิมาพร วงศ์ศิริ. เพียงภักตร์ โมกภา. ทิพวารินทร์ พิมล. (2562). รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 37 ( 1 ) . หน้า 118-127 . [ ดูรายละเอียด ]
18
2562
อณัญญา ลาลุน. เกรียงวรา เข็มทอง. ศิปภา ภุมมารักษ์. ไพฑูรย์ วุฒิโส. ธรณินทร์ คุณแขวน. (2562). การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลราชสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562. ( ) . หน้า . [ ดูรายละเอียด ]
19
2562
อณัญญา ลาลุน. ศิปภา ภุมมารักษ์. เกรียงวรา เข็มทอง. ธรณินทร์ คุณแขวน. มัณฑนา เป็งยาวงค์. (2562). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) และคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี.. 27 ( 1 ) . หน้า 62-68 . [ ดูรายละเอียด ]
20
2562
อณัญญา ลาลุน. ไพฑูรย์ วุฒิโส. ธรณินทร์ คุณแขวน. (2562). ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารการแพทย์และสาธารณสุข เขต 4. 9 ( 1 ) . หน้า 48-55 . [ ดูรายละเอียด ]
21
2562
ณัฐรัมภาพร ธนปิยวัฒน์. เมวดี ศรีมงคล. ยุภดี สงวนพงษ์. (2562). การเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของสตรีไทยมุสลิมอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกโดยการใช้โปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม . การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ปรจำปี 2562 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" วันที่ 22 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ( ) . หน้า 840-846 . [ ดูรายละเอียด ]
22
2562
ณัฐิกา ราชบุตร. จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์. ลำพงษ์ ศรีวงค์ชัย. ธรณินทร์ คุณแขวน. (2562). ผลของโปรแกรมออกกำลังกายเชิงประยุกต์ต่อการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. วารสารโรงพยาบาลสกลนคร. 22 ( 1 ) . หน้า 76-85 . [ ดูรายละเอียด ]
23
2562
เทพไทย โชติชัย. เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ. กิรณา แต้อารักษ์. อ้อยทิพย์ ประกอบชัย. (2562). ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตชนบท จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562. ( ) . หน้า 267-274 .
24
2562
เทพไทย โชติชัย. เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ. อ้อยทิพย์ ประกอบชัย. สรายุ มันตาพันธ์. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น . วารสารบัณฑิตศึกษา มหาจุฬาขอนแก่น. 6 ( 4 ) . หน้า 282-296 . [ ดูรายละเอียด ]
25
2562
จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์. ณัฐิกา ราชบุตร. ช่อทิพย์ แตงพันธ์. เขมิกา ณภัทรเดชานนท์. กรกนก ตระกูลการ. (2562). การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9 ( 2 ) . หน้า 132-143 . [ ดูรายละเอียด ]
26
2562
อรัญ ซุยกระเดื่อง. กิตติพงษ์ ธารเอี่ยม. จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์. (2562). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9 ( 1 ) . หน้า 181-193 . [ ดูรายละเอียด ]
27
2562
กมลรัตน์ ทองสว่าง. (2562). การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ . วารสารการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ(Nursing and Health Sciences Journal). 3 ( 1 ) . หน้า 29-35 .
28
2562
ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์. (2562). ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่อง เพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 35 ( 1 ) . หน้า 86-98 . [ ดูรายละเอียด ]
29
2561
สุภาภัค สิงห์เสนา. ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์. อ้อยทิพย์ ประกอบชัย. (2561). ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค มือ เท้า ปาก โดยใช้กระบวนการกลุ่มในผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง ชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง น้อมนำศาสตร์พระราชสู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 29-30 มีนาคม 2561.. ( ) . หน้า 1980-1986 . [ ดูรายละเอียด ]
30
2561
ไพฑูรย์ วุฒิโส. (2561). คุณค่าระหว่างการควบคุมกับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาโดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน. รหัสบทความ CPRU042 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. ( ) . หน้า .
31
2561
อณัญญา ลาลุน. ศิปภา ภุมมารักษ์. ไพฑูรย์ วุฒิโส. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 12 ( 2 ) . หน้า . [ ดูรายละเอียด ]
32
2561
ไพฑูรย์ วุฒิโส. ขวัญหทัย ยิ้มละมัย. มณฑล ทองนิตย์. (2561). การพัฒนากลวิธีการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ . วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 12 ( 2 ) . หน้า 19-28 . [ ดูรายละเอียด ]
33
2561
รณชิต สมรรถนะกุล. (2561). การเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการให้คำปรึกษาเพื่อจัดการกับความเครียดสำหรับครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 6 ( 1 ) . หน้า 68-79 . [ ดูรายละเอียด ]
34
2561
ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย. สุภาพร พลายระหาร. (2561). พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 36 ( 1 ) . หน้า 119-126 . [ ดูรายละเอียด ]
35
2561
กมลรัตน์ ทองสว่าง. (2561). คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๖ The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018) “Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform” ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น ๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑. ( ) . หน้า 1091-1101 . [ ดูรายละเอียด ]
36
2561
อณัญญา ลาลุน. ศิปภา ภุมมารักษ์. นภาพร เหลืองมงคลชัย. เพิ่มพูน บุญมี. (2561). ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (5th NMCCON 2018) “วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา.. ( ) . หน้า . [ ดูรายละเอียด ]
37
2561
ณัฐพล พลเทพ. (2561). นวัตกรรมรถลากขวด ICD (Intercostal Chest Drain). การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "น้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29-30 เมษายน 2561. ( ) . หน้า .
38
2561
ไพฑูรย์ วุฒิโส. (2561). คำสั่งการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์. วารสารการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. 1 ( 2 ) . หน้า .
39
2561
ไพฑูรย์ วุฒิโส. (2561). ตำรา กฎหมายสำหรับพยาบาล. ตำรากฎหมายสำหรับพยาบาล. สงขลา: ห้างหุ้นส่วนสามัญ หาดใหญ่ ดิจิตอล พริ้น.. ( ) . หน้า .
40
2561
อณัญญา ลาลุน. พรภัทรา แสนเหลา. ฐานิดา สมขันตี. กิตติพงษ์ พลทิพย์. (2561). ความเครียด และการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ. . การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 11 วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล. . ( ) . หน้า . [ ดูรายละเอียด ]
41
2561
อณัญญา ลาลุน. ชมพู่ บุญไทย. ศรันย์ ปองนิมิตรพร. เกรียงวรา เข็มทอง. ศิปภา ภุมมารักษ์. (2561). คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ . ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. 8 ( 1 ) . หน้า 59-69 . [ ดูรายละเอียด ]
42
2561
อณัญญา ลาลุน. ศิปภา ภุมมารักษ์. (2561). ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ต่อคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. . วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์. . 5 ( 1 ) . หน้า 94-103 . [ ดูรายละเอียด ]
43
2561
จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์. ณัฐิกา ราชบุตร. สุริยา ราชบุตร. (2561). ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสาร โรงพยาบาลสกลนคร. 21 ( 1 ) . หน้า 35-47 . [ ดูรายละเอียด ]
44
2561
ฐาติมา เพชรนุ้ย. อ้อยทิพย์ ประกอบชัย. มุกดาวรรณ ชนะวงศ์. (2561). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 8 ( พิเศษ ) . หน้า 262-270 . [ ดูรายละเอียด ]
45
2561
เทพไทย โชติชัย. อ้อยทิพย์ ประกอบชัย. นุสรา โชติชัย. (2561). การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่2 เรื่องการวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561. ( ) . หน้า 893-909 .
46
2561
สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน. (2561). การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี . วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. . 10 ( 2 ) . หน้า 110-127. . [ ดูรายละเอียด ]
47
2561
สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน. (2561). ประสิทธิผลของ โปรแกรมการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. Thai Journal of Public Health and Health Sciences.. 1 ( 2 ) . หน้า 20-31. . [ ดูรายละเอียด ]
48
2560
ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง. ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย. (2560). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 35 ( 4 ) . หน้า 113-121 . [ ดูรายละเอียด ]
49
2560
กมลรัตน์ ทองสว่าง. (2560). การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตอำเภอเมืองชัยภููมิ จังหวัดชัยภูมิ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ 9 มิถุนายน 2560. ( ) . หน้า . [ ดูรายละเอียด ]
50
2560
ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย. ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง. (2560). ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 NEUNIC 2017 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 21 ก.ค. 2560 . ( ) . หน้า .
51
2560
บุปผา แก่นชัยภูมิ. (2560). รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนชนบทอิสาน. รายงานสืบเรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 กรกฏาคม 2560. ( ) . หน้า 2834-2848 . [ ดูรายละเอียด ]
52
2560
กมลรัตน์ ทองสว่าง. (2560). The Quality of Life of Students at Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University. Proceeding 2017 IACSSM International Academic Conference on Social Sciences and Management Bangkok, Thailand, 24-26 may 2017. ( ) . หน้า .
53
2560
อ้อยทิพย์ ประกอบชัย. ฐาติมา เพชรนุ้ย. ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์. (2560). ภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็ง เขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม เรื่องการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมทางการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม. ( ) . หน้า . [ ดูรายละเอียด ]
54
2560
สุมาลี ปัญญาคำ. (2560). The Effectiveness of Smoking Cessation Program among People in Huaybong Sub-Distric, Chaiyaphum Province.. International Symposium on Social Sciences and Management and International Conference on Education, Psychology and Society at HOKKAIDO JAPAN, 19 – 21 January 2017. ( ) . หน้า .
55
2560
อมรรัตน์ ผาละศรี. (2560). แนวโน้มและความต้องการสวัสดิการสังคมของคนไทยในยุคประเทศไทย 4.0. นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์). ( ) . หน้า .
56
2560
นิภาภัทร อยู่พุ่ม. พระครูปริยัติธรรมวงศ์ -. บุปผา แก่นชัยภูมิ. ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์. สุวรรณเพ็ญ หงส์สระแก้ว. (2560). นวัตกรรมการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชนเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา . รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 2 :พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (หน้า 904-919). ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.. ( ) . หน้า 904-919 .
57
2560
ศศิรินทร์ กระสินธุ์หอม. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล The study compared the quality of life of nursing students . นำเสนอด้วยปากเปล่า พืมพ์เอกสารประกอบการประชุมเทคโนโลยีและนวตกรรม ม.เทคโนโลยี วิทยาเขตอีสาน จังหวัดสุรินทร์ . ( ) . หน้า .
58
2560
อ้อยทิพย์ ประกอบชัย. ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์. ฐาติมา เพชรนุ้ย. (2560). ความเครียดและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาปี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ . วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. 66 ( 4 ) . หน้า 52-60 .
59
2560
ศศิรินทร์ กระสินธุ์หอม. ณัฐิกา ราชบุตร. จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาล. ประชุมวิชาการระดับชาติ Innovation and Technology Conference ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 25-26 ธันวานคม 2560. ( ) . หน้า .
60
2560
นิภาภัทร อยู่พุ่ม. (2560). นวตกรรมการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชนเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ. ( ) . หน้า .
61
2560
กมลรัตน์ ทองสว่าง. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. วารสารพยาบาลทหารบก. 18 ( 2 ) . หน้า 91-100 . [ ดูรายละเอียด ]
62
2560
พรภัทรา แสนเหลา. (2560). บทบาทการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และพระสงฆ์ ร่วมกับพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ . 35 ( 4 ) . หน้า 161-166 . [ ดูรายละเอียด ]
63
2560
กมลรัตน์ ทองสว่าง. (2560). คุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ . วารสารสาระคาม . 8 ( 2 ) . หน้า 1-14 . [ ดูรายละเอียด ]
64
2560
รัชนีพรรณ โสดาวรรณ. ศศิรินทร์ กระสินธุ์หอม. (2560). การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. ชัยภูมิเวชสาร (ธันวาคม). ( ) . หน้า .
65
2560
ไพฑูรย์ วุฒิโส. (2560). ประสิทธิผลของระบบคะแนนในการวินิจฉัยผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี . วารสารการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. 1 ( 2 ) . หน้า 64-71 . [ ดูรายละเอียด ]
66
2560
ศิรภัสส์ อินทรพานิชย์. ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาคนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแก้งคร้อง จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม . ( ) . หน้า .
67
2560
จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์. สุชัญญาญ์ ด้วงมั่ง. (2560). เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย. วารสารการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. 1 ( 2 ) . หน้า .
68
2560
เทพไทย โชติชัย. จันทนา กวีนัฏธยานนท์. อ้อยทิพย์ ประกอบชัย. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมและกลุ่มติดบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น . การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย วันที่ 6-7 ก.ค. 2560. ( ) . หน้า .
69
2560
ณัฐิกา ราชบุตร. จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์. จารุภา แซ่ฮ่อ. (2560). การศึกษาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันโรคซึมเศร้าเชิงสังคมและวัฒนธรรมในผู้สูงอายุ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์. วารสาร มฉก.วิชาการ. 20 ( 40 ) . หน้า 115-125 . [ ดูรายละเอียด ]
70
2560
สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน. (2560). การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอวารินชำราบ . วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. . 9 ( 3 ) . หน้า 108-120 . [ ดูรายละเอียด ]
71
2560
ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์. (2560). ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการควบคุมระดับความดันโลหิต ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลประทาน. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. 4 ( 3 ) . หน้า 189-202 . [ ดูรายละเอียด ]
72
2559
สุมาลี ปัญญาคำ. (2559). การประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ในการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี ในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารพยาบาลของ สมาคมพยาบาลแห่ง ประเทศไทยฯ. 65 ( 4 ) . หน้า .
73
2559
นิภาภัทร อยู่พุ่ม. ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย. พระครูปริยัติธรรมวงศ์ -. เสนาะ กลิ่นงาม. (2559). การศึกษาองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงพุทธของปราชญ์ชาวบ้าน. Journal of International Buddhist Studies.(July-December 2016). 7 ( 2 ) . หน้า .
74
2559
นิภาภัทร อยู่พุ่ม. (2559). การเปรียบเทียบจริยศาสตร์ในพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดของเพลโต. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 6 “45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช้นวตกรรม” วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 27-36. ( ) . หน้า 27-36 .
75
2559
อ้อยทิพย์ ประกอบชัย. (2559). Stress and Coping Behaviors in Clinical Training among Nursing Students.. The 9 th International Conference on Education Research : ‘Challenging Education for Future Change’(oral presentation). Nov 12–13,2016. ( ) . หน้า .
76
2559
นิภาภัทร อยู่พุ่ม. ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย. (2559). Buddhist Wisdom Health Care Identities in The Cultural Geography of ASEAN Community . Journal of International Buddhist Studies.(July-December 2016). 7 ( 2 ) . หน้า .
77
2559
นิภาภัทร อยู่พุ่ม. (2559). The Wisdom of Socially Engaged Buddhism : Identities in the Cultural Geography of the ASEAN Community. The 7th International Buddhism Research Seminar “Cultural Geography in Buddhism” By Buddhist Institute Research And Nan Sangha Buddhist College 18-20 February 2016. ( ) . หน้า .
78
2559
สุมาลี ปัญญาคำ. กมลทิพย์ ละแมนชัย. ภัทรจิต นิลราช. (2559). ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในชุมชนสตรีในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารพยาบาล (Thai journal of nursing). 65 ( 4 ) . หน้า 24-33 . [ ดูรายละเอียด ]
79
2559
ศรีงามลักษณ์ ศรีปวริศร. (2559). การส่งเสริมสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8” “วิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0” มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559. ( ) . หน้า .
80
2559
สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน. (2559). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี . วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา. . 17 ( 2 ) . หน้า 71-83 .
81
2558
จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์. (2558). self-Management For Thai Elderly Women with Hypertension . การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2nd International conference on social science and management (ICSSAM 2014), 07- 09 may 2014. ( ) . หน้า .
82
2558
สาธนี เปรมปรีดิ์. (2558). การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตามแบบวัดบุคลิกภาพของโมเยอร์ บริกจ์ . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ( พิเศษ ) . หน้า .
83
2558
อ้อยทิพย์ ประกอบชัย. (2558). using of the consciousness transformation program for reducing Anxiety of nursing student with Anxiety . ประชุมระดับนานาชาติ international symposium on social sciences and management, February 03-05,2015,Tokyo,Japan. ( ) . หน้า .
84
2558
ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง. (2558). Activity complemented story telling for promoting language ability of preschool children in day care centers ban na fai mueang district,chaiyaphum province . ประชุมระดับนานาชาติ international symposium on social sciences and management, February 03-05,2015,Tokyo,Japan. ( ) . หน้า .
85
2558
ไพฑูรย์ วุฒิโส. (2558). การนำสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. 5 ( 1 ) . หน้า .
86
2558
ศิปภา ภุมมารักษ์. (2558). Quality of Life and Fear of Falling Among an Aging Population in Semi Rural,Thailand.. J Ayub Med Coll Abbottabad. 27 ( 4 ) . หน้า .
87
2557
สาธนี เปรมปรีดิ์. (2557). สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10. ( พิเศษ ) . หน้า 562-569 .
88
2557
สาธนี เปรมปรีดิ์. (2557). ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. ประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรฐกิจอาเซียนด้วยการจัดกรผลลัพย์ทางการพยาบาล, จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2557. ( ) . หน้า .
89
2557
ภัทรา จุลวรรณา. (2557). The Chronic Care Model for Quality of life of Diabetes Mellitus type II in chaiyaphum Province context. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2nd International conference on social science and management (ICSSAM 2014), 07-09 may 2014. ( ) . หน้า .
90
2557
อ้อยทิพย์ ประกอบชัย. เมวดี ศรีมงคล. (2557). การสูบบุหรี่:สถานการณ์และพฤติกรรมของนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ. วารสารพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. (มกราคม-มีนาคม). 63 ( 1 ) . หน้า 35-42 . [ ดูรายละเอียด ]
91
2557
สุมาลี ปัญญาคำ. (2557). พฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเองของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารพยาบาล. 63 ( 1 ) . หน้า 15-22 . [ ดูรายละเอียด ]
92
2557
ไพฑูรย์ วุฒิโส. (2557). การบังคับใช้กฎหมายการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักยานยนต์. วารสารวิชาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร. 5 ( พิเศษ ) . หน้า 110-119 .
93
2557
ปาริชาต ญาตินิยม. (2557). การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านความไวเชิงวัฒนธรรม นโยบายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว”. วารสารยุพรัตน์ (มกราคม-มีนาคม). 4 ( 1 ) . หน้า .
94
2557
นิภาภัทร อยู่พุ่ม. (2557). การพยาบาลที่ดีงาม : บนฐานคิดความเป็นมนุษย์ตามแนวพุทธศาสนา. วารสารวิชาการธรรมทัศน์ . 14 ( 3 ) . หน้า 1-21 .
95
2557
กมลรัตน์ ทองสว่าง. (2557). การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ . รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 “Green ASIA and Sustainability : Sustainable Cities” ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 386-394. . ( ) . หน้า 386-394 .
96
2556
พัทยา แก้วสาร. (2556). การรับรู้ของสามีกับบทบาทบิดาในระยะภรรยาตั้งครรภ์ บ้านนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. วารสมาคมนักวิจัย. 18 ( 1 ) . หน้า 78-89 .
97
2556
ไพฑูรย์ วุฒิโส. ขวัญหทัย ยิ้มละมัย. มณฑล ทองนิตย์. ธรณินทร์ คุณแขวน. (2556). รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารพยาบาล (Thai Journal of Nursing). 62 ( 1 ) . หน้า 12-21 . [ ดูรายละเอียด ]
98
2020
ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์. (2020). Factors Influencing Condom Use for the Prevention of Pregnancy and HIV Infection among Teenagers In Kampangpeth Province, Thailand. International Journal of Chronic Diseases & Therapy. 6 ( 1 ) . หน้า 98-101 . [ ดูรายละเอียด ]