Choose Skinความเชี่ยวชาญ / ความชำนาญ ของอาจารย์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ
1อาจารย์ ดร. ปาริชาต ญาตินิยมคณบดี
2อาจารย์ เมวดี ศรีมงคลรองคณบดี
3อาจารย์ ดร. จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์รองคณบดี
4อาจารย์ ยุภดี สงวนพงษ์หัวหน้ากลุ่มวิชา
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐปภัสญ์ นวลสีทองหัวหน้ากลุ่มวิชา
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ้อยทิพย์ ประกอบชัยหัวหน้ากลุ่มวิชา
7อาจารย์ อมรรัตน์ ผาละศรีหัวหน้ากลุ่มวิชา
8อาจารย์ ดร. เขมิกา ณภัทรเดชานนท์หัวหน้ากลุ่มวิชา
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ วุฒิโสอาจารย์
10อาจารย์ ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์อาจารย์
11อาจารย์ อณัญญา ลาลุนอาจารย์
12อาจารย์ ธรณินทร์ คุณแขวนอาจารย์
13อาจารย์ ภัททิรา ก้านทองอาจารย์
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัยอาจารย์
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรภัทรา แสนเหลาอาจารย์
16อาจารย์ ณัฐพล พลเทพอาจารย์
17อาจารย์ ดร. กมลรัตน์ ทองสว่างอาจารย์
18อาจารย์ สุภาภัค สิงห์เสนาอาจารย์
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรัพย์ทวี หิรัญเกิดอาจารย์
20อาจารย์ ยุวดี บุญเนาว์อาจารย์
21อาจารย์ จิรภา วิลาวรรณอาจารย์
22อาจารย์ สมฤทัย ผดุงพลอาจารย์
23อาจารย์ สุวารี ทวนวิเศษกุลอาจารย์
24อาจารย์ รัตนเพ็ญพร ศิริวัลลภอาจารย์
25อาจารย์ ดร. สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจนอาจารย์
26อาจารย์ พัชรีภรณ์ ชมภูวิเศษอาจารย์
27อาจารย์ ลนาไพร ขวาไทยอาจารย์
28อาจารย์ พิชามญชุ์ คงเกษมอาจารย์
29อาจารย์ ดร. ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์อาจารย์
30อาจารย์ ณัฐชา รัตน์ถานูอาจารย์
31อาจารย์ วิภาดา กาญจนสิทธิ์อาจารย์
32อาจารย์ พัทรินทร์ บุญเสริม อาจารย์
33อาจารย์ อนุชา พรมกันยาอาจารย์
34อาจารย์ สุธาภินันท์ พรเลิศทวีกุลอาจารย์