Choose Skinความเชี่ยวชาญ / ความชำนาญ ของอาจารย์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ วุฒิโสคณบดี
2อาจารย์ บุปผา แก่นชัยภูมิรองคณบดี
3อาจารย์ พรภัทรา แสนเหลาหัวหน้ากลุ่มวิชา
4อาจารย์ เมวดี ศรีมงคลหัวหน้ากลุ่มวิชา
5อาจารย์ อมรรัตน์ ผาละศรีหัวหน้ากลุ่มวิชา
6อาจารย์ ทรัพย์ทวี หิรัญเกิดหัวหน้ากลุ่มวิชา
7อาจารย์ ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์อาจารย์
8อาจารย์ ยุภดี สงวนพงษ์อาจารย์
9อาจารย์ อณัญญา ลาลุนอาจารย์
10อาจารย์ ธรณินทร์ คุณแขวนอาจารย์
11อาจารย์ ภัททิรา ก้านทองอาจารย์
12อาจารย์ ดร. ปาริชาต ญาตินิยมอาจารย์
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐปภัสญ์ นวลสีทองอาจารย์
14อาจารย์ ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัยอาจารย์
15อาจารย์ อ้อยทิพย์ ประกอบชัยอาจารย์
16อาจารย์ ณัฐพล พลเทพอาจารย์
17อาจารย์ ดร. กมลรัตน์ ทองสว่างอาจารย์
18อาจารย์ สุภาภัค สิงห์เสนาอาจารย์
19อาจารย์ ยุวดี บุญเนาว์อาจารย์
20อาจารย์ จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์อาจารย์
21อาจารย์ จิรภา วิลาวรรณอาจารย์
22อาจารย์ เขมิกา เสียงเพราะอาจารย์
23อาจารย์ สมฤทัย ผดุงพลอาจารย์
24อาจารย์ สุวารี คำศิริรักษ์อาจารย์
25อาจารย์ รัตนเพ็ญพร ข่าขันมะลีอาจารย์
26อาจารย์ ภัควรินทร์ ภัทรศิริสมบูรณ์อาจารย์
27อาจารย์ ดร. สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจนอาจารย์
28สุวรรณี มณีศรี
29อาจารย์ พัชรีภรณ์ ชมภูวิเศษ
30ลนาไพร ขวาไทย
31พิชามญชุ์ คงเกษม