Choose Skinโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ
ปีการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
1
2562
2562-001 งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล
สถานที่ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ [ 12/01/2562 - 20/01/2562 ]
2
2562
2562-002 ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษา นุ่งห่มผ้าไทย
สถานที่ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1 ชั้น 3คณะพยาบาลศาสตร์ [ 01/04/2562 - 01/04/2562 ]
3
2562
2562-003 งานบุญเดือน 6 ถวายสักการะแด่เจ้าพ่อพญาแล
สถานที่ จังหวัดชัยภูมิ [ 15/05/2562 - 23/05/2562 ]
4
2562
2562-004 ทำบุญตักบาตร วันสถาปณาคณะพยาบาลศาสตร์
สถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ [ 22/05/2562 - 22/05/2562 ]
5
2562
2562-005 ร่วมม่วนชื่นลอยกระทงบนเขาสระหงส์ในคืนวันเพ็ญเดือน 12
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ [ 21/11/2561 - 21/11/2561 ]
6
2560
กิจกรรม ร่วมม่วนซื่นลอยกระทงบนเขาสระหงส์ในคืนวันเพ็ญเดือน 12 ภายใต้โครงการสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7
2560
0241025 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสถาปนาคณะฯ ภายใต้โครงการสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8
2560
0207025 กิจกรรมวันสงกรานต์ โครงการสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
9
2560
ถวายเทียนพรรษา โครงการสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10
2560
0241025 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมงานบุญเดือนหกเจ้าพ่อพญาแล โครงการสนับุสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
11
2559
0541162 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
12
2558
05-022/59 โครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน(ภาควิชาละ 10,000 บาท)
13
2558
05-023/59 โครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
14
2558
05-024/59 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
15
2557
2557-001 โครงการสุขภาพจิตแจ่มใสผ่อนคลายด้วยสุมนไพรไทยพื้นบ้าน(บูรณาการร่วมกับวิชาการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ)
16
2557
2557-002 โครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษาและการวิจัย: นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประยุกต์อาหารพื้นถิ่นในชุมชนอีสานสู่การสร้างสุขภาพโรคเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไต