แบบประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


แบบประเมินดัชนีมวลกาย
Body Mass Index


แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
Barthel ADL index


แบบประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น
Mental Heath Status