Choose Skin

โครงการวิจัย/งานวิจัย
เผยแพร่ 55 เรื่อง/โครงการ
ลำดับ
ปีที่ตีพิมพ์
รายละเอียด
1
2562
ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย. ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง. (2562). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น . 7 ( 1 ) . หน้า 1-18 .
2
2562
อณัญญา ลาลุน. ไพฑูรย์ วุฒิโส. ศิปภา ภุมมารักษ์. ธรณินทร์ คุณแขวน. (2562). การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลราชสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562. ( ) . หน้า . [ ดูรายละเอียด ]
3
2561
สุภาภัค สิงห์เสนา. ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์. อ้อยทิพย์ บัวจันทร์. (2561). ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค มือ เท้า ปาก โดยใช้กระบวนการกลุ่มในผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง ชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง น้อมนำศาสตร์พระราชสู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 29-30 มีนาคม 2561.. ( ) . หน้า 1980-1986 .
4
2561
อณัญญา ลาลุน. สุภาพ หวังข้อกลาง. สุวรรณี มณีศรี. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12"วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต" 12-13 กรกฏาคม 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.. ( ) . หน้า .
5
2561
ไพฑูรย์ วุฒิโส. (2561). คุณค่าระหว่างการควบคุมกับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาโดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน. รหัสบทความ CPRU042 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. ( ) . หน้า .
6
2561
อณัญญา ลาลุน. ศิปภา ภุมมารักษ์. ไพฑูรย์ วุฒิโส. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 12 ( 2 ) . หน้า . [ ดูรายละเอียด ]
7
2561
ไพฑูรย์ วุฒิโส. ขวัญหทัย ยิ้มละมัย. มณฑล ทองนิตย์. (2561). การพัฒนากลวิธีการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ . วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 12 ( 2 ) . หน้า 19-28 .
8
2561
ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย. สุภาพร พลายระหาร. (2561). พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 36 ( 1 ) . หน้า 119-126 .
9
2561
อณัญญา ลาลุน. ศิปภา ภุมมารักษ์. นภาพร เหลืองมงคลชัย. เพิ่มพูน บุญมี. (2561). ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (5th NMCCON 2018) “วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา.. ( ) . หน้า . [ ดูรายละเอียด ]
10
2561
ณัฐพล พลเทพ. (2561). นวัตกรรมรถลากขวด ICD (Intercostal Chest Drain). การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "น้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29-30 เมษายน 2561. ( ) . หน้า .
11
2561
ไพฑูรย์ วุฒิโส. (2561). คำสั่งการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์. วารสารการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. 1 ( 2 ) . หน้า .
12
2561
ไพฑูรย์ วุฒิโส. (2561). ตำรา กฎหมายสำหรับพยาบาล. ตำรากฎหมายสำหรับพยาบาล. สงขลา: ห้างหุ้นส่วนสามัญ หาดใหญ่ ดิจิตอล พริ้น.. ( ) . หน้า .
13
2560
ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง. (2560). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 35 ( 4 ) . หน้า 113-121 .
14
2560
กมลรัตน์ ทองสว่าง. (2560). การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตอำเภอเมืองชัยภููมิ จังหวัดชัยภูมิ. ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ 9 มิถุนายน 2560. ( ) . หน้า .
15
2560
ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย. ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง. (2560). ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 NEUNIC 2017 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 21 ก.ค. 2560 . ( ) . หน้า .
16
2560
บุปผา แก่นชัยภูมิ. (2560). รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนชนบทอิสาน. รายงานสืบเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.. ( ) . หน้า 2834-2848 .
17
2560
พรภัทรา แสนเหลา. (2560). การจัดการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในบริบทของชุมชนอีสาน. การประชุมวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560. ( ) . หน้า .
18
2560
กมลรัตน์ ทองสว่าง. (2560). The Quality of Life of Students at Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University. 2017 IACSSM International Academic Conference on Social Sciences and Management Bangkok, Thailand, 24-26 may 2017. ( ) . หน้า .
19
2560
อ้อยทิพย์ บัวจันทร์. ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์. (2560). ภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็ง เขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม เรื่องการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมทางการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม. ( ) . หน้า .
20
2560
สุมาลี ปัญญาคำ. (2560). The Effectiveness of Smoking Cessation Program among People in Huaybong Sub-Distric, Chaiyaphum Province.. International Symposium on Social Sciences and Management and International Conference on Education, Psychology and Society at HOKKAIDO JAPAN, 19 – 21 January 2017. ( ) . หน้า .
21
2560
อมรรัตน์ ผาละศรี. (2560). แนวโน้มและความต้องการสวัสดิการสังคมของคนไทยในยุคประเทศไทย 4.0. นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์). ( ) . หน้า .
22
2560
นิภาภัทร อยู่พุ่ม. บุปผา แก่นชัยภูมิ. (2560). นวัตกรรมการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชนเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา . รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 2 :พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (หน้า 904-919). ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.. ( ) . หน้า 904-919 .
23
2560
ศศิรินทร์ กระสินธุ์หอม. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล The study compared the quality of life of nursing students . นำเสนอด้วยปากเปล่า พืมพ์เอกสารประกอบการประชุมเทคโนโลยีและนวตกรรม ม.เทคโนโลยี วิทยาเขตอีสาน จังหวัดสุรินทร์ . ( ) . หน้า .
24
2560
ศศิรินทร์ กระสินธุ์หอม. ณัฐิกา ราชบุตร. จุลจีรา จันทะมุงคุณ. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาล. ประชุมวิชาการระดับชาติ Innovation and Technology Conference ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 25-26 ธันวานคม 2560. ( ) . หน้า .
25
2560
นิภาภัทร อยู่พุ่ม. (2560). นวตกรรมการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชนเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ. ( ) . หน้า .
26
2560
กมลรัตน์ ทองสว่าง. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. วารสารพยาบาลทหารบก. 18 ( 2 ) . หน้า 91-100 .
27
2560
พรภัทรา แสนเหลา. (2560). บทบาทการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และพระสงฆ์ ร่วมกับพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ . 35 ( 4 ) . หน้า 161-166 .
28
2560
อ้อยทิพย์ บัวจันทร์. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมและกลุ่มติดบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ก้าวสู่มิติใหม่: การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย" วันที่ 6-7 กค. 2560. ( ) . หน้า .
29
2560
รัชนีพรรณ โสดาวรรณ. ศศิรินทร์ กระสินธุ์หอม. (2560). การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. ชัยภูมิเวชสาร (ธันวาคม). ( ) . หน้า .
30
2560
ศิรภัสส์ อินทรพานิชย์. ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาคนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแก้งคร้อง จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม . ( ) . หน้า .
31
2560
จุลจีรา จันทะมุงคุณ. สุชัญญาญ์ ด้วงมั่ง. (2560). เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย. วารสารการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. 1 ( 2 ) . หน้า .
32
2560
จุลจีรา จันทะมุงคุณ. (2560). ผลการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาลต่อความรู้ ทัศนคติและทักษะด้านการควบคุมยาสูบในกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตร. วารสารการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. 1 ( 2 ) . หน้า .
33
2559
สุมาลี ปัญญาคำ. (2559). การประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ในการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี ในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารพยาบาลของ สมาคมพยาบาลแห่ง ประเทศไทยฯ. 65 ( 4 ) . หน้า .
34
2559
นิภาภัทร อยู่พุ่ม. ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย. พระครูปริยัติธรรมวงศ์ -. เสนาะ กลิ่นงาม. (2559). การศึกษาองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงพุทธของปราชญ์ชาวบ้าน. Journal of International Buddhist Studies.(July-December 2016). 7 ( 2 ) . หน้า .
35
2559
นิภาภัทร อยู่พุ่ม. (2559). การเปรียบเทียบจริยศาสตร์ในพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดของเพลโต. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 6 “45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช้นวตกรรม” วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 27-36. ( ) . หน้า 27-36 .
36
2559
อ้อยทิพย์ บัวจันทร์. (2559). Stress and Coping Behaviors in Clinical Training among Nursing Students.. The 9 th International Conference on Education Research : ‘Challenging Education for Future Change’(oral presentation). Nov 12–13,2016. ( ) . หน้า .
37
2559
นิภาภัทร อยู่พุ่ม. ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย. (2559). Buddhist Wisdom Health Care Identities in The Cultural Geography of ASEAN Community . Journal of International Buddhist Studies.(July-December 2016). 7 ( 2 ) . หน้า .
38
2559
นิภาภัทร อยู่พุ่ม. (2559). The Wisdom of Socially Engaged Buddhism : Identities in the Cultural Geography of the ASEAN Community. The 7th International Buddhism Research Seminar “Cultural Geography in Buddhism” By Buddhist Institute Research And Nan Sangha Buddhist College 18-20 February 2016. ( ) . หน้า .
39
2559
สุมาลี ปัญญาคำ. กมลทิพย์ ละแมนชัย. ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย. ภัทรจิต นิลราช. (2559). ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในชุมชนสตรีในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. 65 ( 4 ) . หน้า .
40
2558
จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์. (2558). self-Management For Thai Elderly Women with Hypertension . การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2nd International conference on social science and management (ICSSAM 2014), 07- 09 may 2014. ( ) . หน้า .
41
2558
สาธนี เปรมปรีดิ์. (2558). การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตามแบบวัดบุคลิกภาพของโมเยอร์ บริกจ์ . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ( พิเศษ ) . หน้า .
42
2558
อ้อยทิพย์ บัวจันทร์. (2558). using of the consciousness transformation program for reducing Anxiety of nursing student with Anxiety . ประชุมระดับนานาชาติ international symposium on social sciences and management, February 03-05,2015,Tokyo,Japan. ( ) . หน้า .
43
2558
พรภัทรา แสนเหลา. (2558). การพัฒนาบทบาทการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของจิตอาสาและพระสงฆ์ร่วมกับพยาบาลเยี่ยมบ้านในพื้นที่ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. นำเสนอการประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซี่ยนด้วยการจัดการดูแลเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเชนทารา ขอนแก่น ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 -8 สิงหาคม 2558 (oral presentation). ( ) . หน้า .
44
2558
ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง. (2558). Activity complemented story telling for promoting language ability of preschool children in day care centers ban na fai mueang district,chaiyaphum province . ประชุมระดับนานาชาติ international symposium on social sciences and management, February 03-05,2015,Tokyo,Japan. ( ) . หน้า .
45
2558
ไพฑูรย์ วุฒิโส. (2558). การนำสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. 5 ( 1 ) . หน้า .
46
2558
ศิปภา ภุมมารักษ์. (2558). Quality of Life and Fear of Falling Among an Aging Population in Semi Rural,Thailand.. J Ayub Med Coll Abbottabad. 27 ( 4 ) . หน้า .
47
2557
สาธนี เปรมปรีดิ์. (2557). สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10. ( พิเศษ ) . หน้า 562-569 .
48
2557
สาธนี เปรมปรีดิ์. (2557). ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. ประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรฐกิจอาเซียนด้วยการจัดกรผลลัพย์ทางการพยาบาล, จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2557. ( ) . หน้า .
49
2557
ภัทรา จุลวรรณา. (2557). The Chronic Care Model for Quality of life of Diabetes Mellitus type II in chaiyaphum Province context. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2nd International conference on social science and management (ICSSAM 2014), 07-09 may 2014. ( ) . หน้า .
50
2557
อ้อยทิพย์ บัวจันทร์. เมวดี ศรีมงคล. (2557). การสูบบุหรี่:สถานการณ์และพฤติกรรมของนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ. วารสารพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. (มกราคม-มีนาคม). 63 ( 1 ) . หน้า 35-42 . [ ดูรายละเอียด ]
51
2557
สุมาลี ปัญญาคำ. (2557). พฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเองของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. 63 ( 1 ) . หน้า .
52
2557
ไพฑูรย์ วุฒิโส. (2557). การบังคับใช้กฎหมายการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักยานยนต์. วารสารวิชาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร. 5 ( พิเศษ ) . หน้า 110-119 .
53
2557
นิภาภัทร อยู่พุ่ม. (2557). การพยาบาลที่ดีงาม : บนฐานคิดความเป็นมนุษย์ตามแนวพุทธศาสนา. วารสารวิชาการธรรมทัศน์ . 14 ( 3 ) . หน้า 1-21 .
54
2556
พัทยา แก้วสาร. (2556). การรับรู้ของสามีกับบทบาทบิดาในระยะภรรยาตั้งครรภ์ บ้านนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. วารสมาคมนักวิจัย. 18 ( 1 ) . หน้า 78-89 .
55
2556
ไพฑูรย์ วุฒิโส. (2556). รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย, ปีที่ 62 ฉบับที่1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2556. ( ) . หน้า .

อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 เรื่อง/โครงการ