Choose Skin


ความเชี่ยวชาญ / ความชำนาญ ของอาจารย์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส
คณบดี  - การพยาบาลผู้ใหญ่
  - กฏหมายประกอบวิชาชีการพยาบาล
  - ทนายความ
  - ที่ปรึกษาศาลเยาวชนและครอบครัว
2
อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม
รองคณบดี
3
อาจารย์ นางบุปผา แก่นชัยภูมิ
รองคณบดี
4
อาจารย์ นางสาวศศิรินทร์ กระสินธุ์หอม
รองคณบดี  - การตรวจครรภ์ และการประเมินสุขภาพสตรีตั้งครรภ์
  - การดูแลผู้คลอดในระยะที่ 1 2 3 และ 4
  - การเสริมสร้างพลังอำนาจครอบครัว
  - การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ด้วยวิธีการตรวจพิเศษเครื่องอิเลคทรอนิกส์ Tococardiography
5
อาจารย์ นางพรภัทรา แสนเหลา
หัวหน้ากลุ่มวิชา
6
อาจารย์ นายณัฐพล พลเทพ
หัวหน้ากลุ่มวิชา  - การพยาบาลผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด การพยาบาลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ
7
อาจารย์ นางสุวารี คำศิริรักษ์
หัวหน้ากลุ่มวิชา
8
อาจารย์ นางสาวธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์
อาจารย์  - การพยาบาลอนามัยชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา
9
อาจารย์ นางยุภดี สงวนพงษ์
อาจารย์  - การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจ
  - การพยาบาลเด็กโรคเรื้อรัง
  - การประเมินพัฒนาการเด็ก ด้วย Denver II
  - การพยาบาลผู้ป่วยที่ไปรักษาต่อที่บ้าน (Home health care)
10
อาจารย์ นางสาวอณัญญา ลาลุน
อาจารย์  - ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุและการสร้างเสริมสุขภาพ
  - การบริหารทางการพยาบาล
  - สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
  - การวิจัยทางการพยาบาล
  - จิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้สูงอายุ
11
อาจารย์ นางสาวกมลทิพย์ ละแมนชัย
อาจารย์  - การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางด้านศัลยกรรม การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและการให้เคมีบำบัด การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
12
อาจารย์ นายธรณินทร์ คุณแขวน
อาจารย์  - การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาล (Physical examination for nurse)
  - การรักษาโรคเบื้องต้น (Basic medical care)
  - Information technology, PHP, Office
  - การพยาบาลอนามัยชุมชน
13
อาจารย์ นางสาวภัททิรา ก้านทอง
อาจารย์  - 1) การพยาบาลอนามัยครอบคัว ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาลครอบครัว การวินิจฉัยสภาวะอนามัยครอบครัวและเครื่องมือวินิจฉัยอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพที่บ้านและการเยี่ยมบ้าน เทคนิคการเปิดกระเป๋าเยี่ยมบ้าน และการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด 2) โภชนาการชุมชน ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีโภชนศาสตร์และโภชนบำบัด การวิจัยและสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค การประเมินภาวะโภชนาการ การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคและภาวะโภชนาการ โภชนบำบัดและอาหารสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ และพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
14
อาจารย์ นางณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง
อาจารย์  - การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย
  - ผู้สุงอายุ
  - การดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
15
อาจารย์ นางธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย
อาจารย์
16
อาจารย์ นางสาวอ้อยทิพย์ บัวจันทร์
อาจารย์  - การพยาบาลจิตเวช , การพยาบาลเวชปฏิบัติ
17
อาจารย์ นางเมวดี ศรีมงคล
อาจารย์  - 1.มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษารายกลุ่มและรายบุคคล 2.มีความถนัดในด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช การบำบัด และการทำกลุ่ม
18
อาจารย์ นางสาวกมลรัตน์ ทองสว่าง
อาจารย์  - จิตวิทยาพัฒนาการ การบริหารการศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยโรคตา หู คอ จมูก
19
อาจารย์ นางสาวสุภาภัค สิงห์เสนา
อาจารย์
20
อาจารย์ นางสาวสุภาพร พลายระหาร
อาจารย์
21
อาจารย์ นางสาวอมรรัตน์ ผาละศรี
อาจารย์
22
อาจารย์ นางสาวทรัพย์ทวี หิรัญเกิด
อาจารย์  - 1. การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  - 2. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  - 3. การดูแลผู้สูงอายุ
23
อาจารย์ นางยุวดี บุญเนาว์
อาจารย์  - พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสูติ นรีเวช
24
อาจารย์ นายวีระชัย เตชะนิรัติศัย
อาจารย์
25
อาจารย์ นางช่อทิพย์ แตงพันธ์
อาจารย์  - การทำคลอดปกติ การให้คำปรึกษา การพยาบาลด้านสุขภาพจิต
26
อาจารย์ นางสาวสุภาณี แสงกระจ่าง
อาจารย์  - การพยาบาลผู้ใหญ่
  - การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
  - การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจเพื่อฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ
  - การพยาบาลห้องคลอด
27
อาจารย์ นางสาวจุลจีรา จันทะมุงคุณ
อาจารย์  - การวิจัยและการวัดประเมินผล
  - การจัดกิจกรรมด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด
28
อาจารย์ นางณัฐิกา ราชบุตร
อาจารย์  - การให้คำปรึกษาด้วยแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในู้ป่วยจิตเวช (CBT)
29
อาจารย์ นางสาวจิรภา วิลาวรรณ
อาจารย์  - การพยาบาลเด็ก การพยาบาลมารดาทารกหลังคลอด การพยาบาลทารกวิกฤต
30
อาจารย์ นางเขมิกา เสียงเพราะ
อาจารย์  - การบริหารการพยาบาล
31
อาจารย์ นางสาวสมฤทัย ผดุงพล
อาจารย์
32
อาจารย์ นางลำพงษ์ ศรีวงค์ชัย
อาจารย์  - การพยาบาลผู้คลอด และการพยาบาลมารดาทารกที่ติดเชื้อเอดส์
33
อาจารย์ ดร.ศรีงามลักษณ์ ศรีปวริศร
อาจารย์
34
อาจารย์ นางพรรวินท์ ชนินธิติพงศ์
อาจารย์
35
ดร.ณัฐรัมภาพร ธนปิยวัฒน์
36
นางสาวรัตนเพ็ญพร ข่าขันมะลี
37
นางสาวเยี่ยม คงเรืองราช
38
นางสาวกรรญา ภานุรักษ์