Choose Skin


ความเชี่ยวชาญ / ความชำนาญ ของอาจารย์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส
คณบดี
2
อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม
รองคณบดี
3
อาจารย์ นางบุปผา แก่นชัยภูมิ
รองคณบดี
4
อาจารย์ นางสาวศศิรินทร์ กระสินธุ์หอม
รองคณบดี
5
อาจารย์ นางพรภัทรา แสนเหลา
หัวหน้ากลุ่มวิชา
6
อาจารย์ นายณัฐพล พลเทพ
หัวหน้ากลุ่มวิชา
7
อาจารย์ นางสุวารี คำศิริรักษ์
หัวหน้ากลุ่มวิชา
8
อาจารย์ นางสาวธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์
อาจารย์
9
อาจารย์ นางยุภดี สงวนพงษ์
อาจารย์
10
อาจารย์ นางสาวอณัญญา ลาลุน
อาจารย์
11
อาจารย์ นางสาวกมลทิพย์ ละแมนชัย
อาจารย์
12
อาจารย์ นายธรณินทร์ คุณแขวน
อาจารย์
13
อาจารย์ นางสาวภัททิรา ก้านทอง
อาจารย์
14
อาจารย์ นางณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง
อาจารย์
15
อาจารย์ นางธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย
อาจารย์
16
อาจารย์ นางสาวอ้อยทิพย์ บัวจันทร์
อาจารย์
17
อาจารย์ นางเมวดี ศรีมงคล
อาจารย์
18
อาจารย์ นางสาวกมลรัตน์ ทองสว่าง
อาจารย์
19
อาจารย์ นางสาวสุภาภัค สิงห์เสนา
อาจารย์
20
อาจารย์ นางสาวสุภาพร พลายระหาร
อาจารย์
21
อาจารย์ นางสาวอมรรัตน์ ผาละศรี
อาจารย์
22
อาจารย์ นางสาวทรัพย์ทวี หิรัญเกิด
อาจารย์
23
อาจารย์ นางยุวดี บุญเนาว์
อาจารย์
24
อาจารย์ นายวีระชัย เตชะนิรัติศัย
อาจารย์
25
อาจารย์ นางช่อทิพย์ แตงพันธ์
อาจารย์
26
อาจารย์ นางสาวสุภาณี แสงกระจ่าง
อาจารย์
27
อาจารย์ นางสาวจุลจีรา จันทะมุงคุณ
อาจารย์
28
อาจารย์ นางณัฐิกา ราชบุตร
อาจารย์
29
อาจารย์ นางสาวจิรภา วิลาวรรณ
อาจารย์
30
อาจารย์ นางเขมิกา เสียงเพราะ
อาจารย์
31
อาจารย์ นางสาวสมฤทัย ผดุงพล
อาจารย์
32
อาจารย์ นางลำพงษ์ ศรีวงค์ชัย
อาจารย์
33
อาจารย์ ดร.ศรีงามลักษณ์ ศรีปวริศร
อาจารย์
34
อาจารย์ นางพรรวินท์ ชนินธิติพงศ์
อาจารย์
35
ดร.ณัฐรัมภาพร ธนปิยวัฒน์
36
นางสาวรัตนเพ็ญพร ข่าขันมะลี
37
นางสาวเยี่ยม คงเรืองราช
38
นางสาวกรรญา ภานุรักษ์