Choose Skinความเชี่ยวชาญ / ความชำนาญ ของอาจารย์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส
คณบดี  - การพยาบาลผู้ใหญ่
  - กฏหมายประกอบวิชาชีการพยาบาล
  - ทนายความ
  - ที่ปรึกษาศาลเยาวชนและครอบครัว
2
อาจารย์ นางบุปผา แก่นชัยภูมิ
รองคณบดี
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรัมภาพร ธนปิยวัฒน์
รองคณบดี
4
อาจารย์ นางพรภัทรา แสนเหลา
หัวหน้ากลุ่มวิชา
5
อาจารย์ นางเมวดี ศรีมงคล
หัวหน้ากลุ่มวิชา  - 1.มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษารายกลุ่มและรายบุคคล 2.มีความถนัดในด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช การบำบัด และการทำกลุ่ม
6
อาจารย์ นางสาวอมรรัตน์ ผาละศรี
หัวหน้ากลุ่มวิชา  - การพยาบาลมารดาทารก
  - การพยาบาลผดุงครรภ์
  - การพยาบาลวางแผนครอบครัว การใส่ห่วงอนามัย ฝังและถอดยาคุมกำเนิด
  -
7
อาจารย์ นางสาวทรัพย์ทวี หิรัญเกิด
หัวหน้ากลุ่มวิชา  - 1. การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  - 2. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  - 3. การดูแลผู้สูงอายุ
8
อาจารย์ นางสาวธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์
อาจารย์  - การพยาบาลอนามัยชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา
9
อาจารย์ นางยุภดี สงวนพงษ์
อาจารย์  - การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจ
  - การพยาบาลเด็กโรคเรื้อรัง
  - การประเมินพัฒนาการเด็ก ด้วย Denver II
  - การพยาบาลผู้ป่วยที่ไปรักษาต่อที่บ้าน (Home health care)
10
อาจารย์ นางสาวอณัญญา ลาลุน
อาจารย์
11
อาจารย์ นางสาวกมลทิพย์ ละแมนชัย
อาจารย์  - 1.การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางด้านศัลยกรรม การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและการให้เคมีบำบัด การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2.การพยาบาลห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น
12
อาจารย์ นายธรณินทร์ คุณแขวน
อาจารย์  - การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาล (Physical examination for nurse)
  - การรักษาโรคเบื้องต้น (Basic medical care)
  - Information technology, PHP, Microsoft Office, Application software
  - Google classroom
13
อาจารย์ นางสาวภัททิรา ก้านทอง
อาจารย์  - 1) การพยาบาลอนามัยครอบคัว ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาลครอบครัว การวินิจฉัยสภาวะอนามัยครอบครัวและเครื่องมือวินิจฉัยอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพที่บ้านและการเยี่ยมบ้าน เทคนิคการเปิดกระเป๋าเยี่ยมบ้าน และการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด 2) โภชนาการชุมชน ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีโภชนศาสตร์และโภชนบำบัด การวิจัยและสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค การประเมินภาวะโภชนาการ การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคและภาวะโภชนาการ โภชนบำบัดและอาหารสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ และพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
14
อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม
อาจารย์
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง
อาจารย์  - การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย
  - ผู้สุงอายุ
  - การดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
16
อาจารย์ นางธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย
อาจารย์
17
อาจารย์ นางสาวอ้อยทิพย์ บัวจันทร์
อาจารย์  - การพยาบาลจิตเวช , การพยาบาลเวชปฏิบัติ
18
อาจารย์ นายณัฐพล พลเทพ
อาจารย์  - การพยาบาลผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด การพยาบาลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ
19
อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ ทองสว่าง
อาจารย์  - จิตวิทยาพัฒนาการ การบริหารการศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยโรคตา หู คอ จมูก
20
อาจารย์ นางสาวสุภาภัค สิงห์เสนา
อาจารย์  - การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเจ็บป่วย การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  - การดูแลโภชนาการและสุขภาพ
21
อาจารย์ นางสาวสุภาพร พลายระหาร
อาจารย์
22
อาจารย์ นางยุวดี บุญเนาว์
อาจารย์  - พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสูติ นรีเวช
23
อาจารย์ นางสาวจุลจีรา จันทะมุงคุณ
อาจารย์  - การวิจัยและการวัดประเมินผล
  - การจัดกิจกรรมด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด
24
อาจารย์ นางสาวจิรภา วิลาวรรณ
อาจารย์  - การพยาบาลเด็ก การพยาบาลมารดาทารกหลังคลอด การพยาบาลทารกวิกฤต
25
อาจารย์ นางเขมิกา เสียงเพราะ
อาจารย์  - การบริหารการพยาบาล
26
อาจารย์ นางสาวสมฤทัย ผดุงพล
อาจารย์
27
อาจารย์ ดร.ศรีงามลักษณ์ ศรีปวริศร
อาจารย์
28
อาจารย์ นางสุวารี คำศิริรักษ์
อาจารย์  - -วุฒิบัตรพยาบาลผู้ปฏิบัติขั้นสูง สาขาเวชปฏิบัติชุมชน (Advanced Practice Nurse :, APN
29
อาจารย์ นางสาวรัตนเพ็ญพร ข่าขันมะลี
อาจารย์  - กายวิภาคศาสตร์